flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Богунського районного суду м. Житомира

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами суддів та працівників апарату

Богунського районного суду м. Житомира

протокол від 26.07.2022 № 14

 

 

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО ТА СЛУЖБОВОГО РОЗПОРЯДКУ

Богунського районного суду м. Житомира

 

Правила внутрішнього трудового та службового розпорядку Богунського районного суду м. Житомира розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про відпустки», Кодексу суддівської етики, Правил поведінки працівника суду, затверджених рішенням Ради суддів України від 24.12.2020 № 72, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, Типових  правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 50 та інших нормативно-правових актів.

І. Загальні положення

 

 1. Правила внутрішнього трудового та службового розпорядку Богунського районного суду м. Житомира визначають загальні положення щодо організації внутрішнього трудового та службового розпорядку працівників Богунського районного суду м. Житомира, режим роботи, умови перебування працівників апарату суду та суддів у суді та забезпечення раціонального використання робочого часу.

 

 1. Трудова та службова дисципліна в Богунському районному суді м. Житомира ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

 

 1. Правила внутрішнього трудового та службового розпорядку Богунського районного суду м. Житомира затверджуються загальними зборами працівників суду.

 

 1. Правила внутрішнього трудового та службового розпорядку Богунського районного суду м. Житомира доводяться до відома всіх працівників апарату суду та суддів, які працюють у цьому суді, під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в суді

 

 1. Працівники апарату суду та судді повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

Судді повинні бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки, визначених Кодексом суддівської етики.

 

 1. Працівники апарату суду та судді, у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

 

 1. Працівники апарату суду та судді повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

 

 1. Працівники апарату суду та судді під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку працівників апарату суду та суддів

 

 1. Тривалість робочого часу працівників апарату суду та суддів становить 40 годин на тиждень.

 

 1. У Богунському районному суді м. Житомира встановлюється п'ятиденний робочий тиждень, із тривалістю роботи по днях:

понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

Час початку і закінчення щоденної роботи встановлюється:

з понеділка по четвер:

- початок роботи о 08 год. 30 хв.

- закінчення роботи о 17 год. 30 хв.

у п'ятницю:

- початок роботи: о 08 год. 30 хв.

- закінчення роботи: о 16 год. 15 хв.

 

 1. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються з урахуванням режиму роботи суду. 

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин: з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. Перерва не включається в робочий час, і може використовуватися на свій розсуд. На цей час працівник апарату суду, суддя можуть відлучатися з місця роботи.

При неможливості використання часу, наданого для відпочинку та харчування (безперервність судового засідання, обов'язковий прийом громадян, тощо) надається інший час для харчування та відпочинку протягом робочого дня, але не більш ніж 45 хвилин.

 

 1. За письмовим погодженням між працівником і керівником апарату суду (якщо це стосуються працівників апарату суду) або головою суду (якщо це стосується суддів) такому працівнику може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, який є відмінним від визначеного правилами внутрішнього трудового та службового розпорядку режиму роботи суду.

На час загрози поширення епідемії, пандемії та/або у разі виникнення загрози збройної агресії, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру гнучкий режим робочого часу може встановлюватися наказом (розпорядженням) голови суду (щодо суддів) або керівника апарату суду (щодо працівників апарату суду). З таким наказом (розпорядженням) працівник ознайомлюється протягом двох днів з дня його прийняття, але до запровадження гнучкого режиму робочого часу. У такому разі норми частини третьої статті 32 Кодексу законів про працю України не застосовуються.

Гнучкий режим робочого часу - це форма організації праці, за якою допускається встановлення іншого режиму роботи, ніж визначений правилами внутрішнього трудового та службового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, тижневої чи іншої, встановленої на певний обліковий період (тиждень, місяць, квартал, рік тощо), норми тривалості робочого часу.

 Гнучкий режим робочого часу передбачає:

1) фіксований час, протягом якого працівник обов’язково повинен бути присутнім на робочому місці та виконувати свої посадові обов’язки. При цьому може передбачатися поділ робочого дня на частини;

2) змінний час, протягом якого працівник на власний розсуд визначає періоди роботи в межах встановленої норми тривалості робочого часу;

3) час перерви для відпочинку і харчування.

Гнучкий режим робочого часу, як правило, не застосовується у випадках, обумовлених специфікою діяльності, коли виконання обов’язків працівником потребує його присутності в чітко визначені правилами внутрішнього трудового та службового розпорядку години роботи або коли такий режим є несумісним з вимогами щодо безпечних умов праці.

У разі виробничо-технічної необхідності та/або для виконання невідкладних чи непередбачених завдань роботодавець може тимчасово (на термін до одного місяця протягом календарного року) застосовувати до працівників, яким установлено гнучкий режим робочого часу, загальний режим роботи. У такому разі норми частини третьої статті 32 Кодексу законів про працю України не застосовуються.

У разі направлення працівника у відрядження на нього поширюється режим роботи, встановлений на підприємстві (в установі, організації), до якого (якої) його відряджено.

Гнучкий режим робочого часу працівника встановлюється наказом (розпорядженням) керівника апарату суду або голови суду, у якому зазначається:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) працівника, якому встановлюється гнучкий режим робочого часу та його посада;

2) встановлена норма тривалості робочого часу;

3) дата, з якої встановлюється гнучкий режим робочого часу;

4) період, на який встановлюється гнучкий режим робочого часу (у разі встановлення на визначений строк);

5) час початку і закінчення роботи, час початку і закінчення перерви для відпочинку і харчування (у разі застосування фіксованого режиму робочого часу);

6) періоди часу, в які працівник зобов’язаний бути присутнім на робочому місці (за потреби, у разі застосування змінного режиму робочого часу).

Такий наказ доводиться до відома працівника, якому встановлюється гнучкий режим робочого часу, та його безпосереднього керівника до початку застосування гнучкого режиму робочого часу.

Під час встановлення гнучкого режиму робочого часу потрібно враховувати:

заборону включення до робочого часу нічного часу, визначеного законом, якщо інше не передбачено законом;

необхідність забезпечення належного функціонування суду у межах встановленого режиму роботи (надання послуг, прийом громадян, приймання та відправлення кореспонденції тощо);

забезпечення належної взаємодії структурних підрозділів суду;

створення умов для сумлінного і професійного виконання працівником своїх посадових обов’язків;

потребу в ефективній організації робочого часу працівника, збільшенні продуктивності та якості його роботи, враховуючи особливості роботи у певній місцевості, зокрема такі, як години пікової завантаженості транспортних шляхів, значну віддаленість місця роботи від місця проживання працівника, режими роботи закладів дошкільної та загальної середньої освіти;

інші особливості роботи суду, зокрема нерівномірний обсяг навантаження на працівника впродовж дня (тижня), коли основний обсяг робіт припадає на початок чи кінець робочого дня або виходить за його межі.

У разі порушення встановленого гнучкого режиму робочого часу, крім застосування відповідних дисциплінарних стягнень, працівник може бути переведений на загальний режим роботи без дотримання вимоги щодо повідомлення працівника не пізніше ніж за два місяці про зміну істотних умов праці.

 1. Відповідно до ст.73 КЗпП України, напередодні святкових та неробочих днів, тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

 

 1. Облік робочого часу у суді здійснюється у відповідному табелі обліку робочого часу.

Для забезпечення контролю своєчасного виходу, прибуття на роботу, відомості зазначених систем обліку робочого часу подаються відповідальною особою голові та керівнику апарату суду.

 

 1. Вихід судді, працівника апарату суду за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома голови суду, керівника апарату суду.

 

 1. За рішенням голови суду, керівника апарату суду, працівник суду може бути відкликаний із щорічної основної або додаткової оплачуваних відпусток, відповідно до законодавства України.

 

 1. Черговість надання щорічної відпустки судді, працівнику апарату суду визначається графіком відпусток, який затверджується керівництвом суду. Графік відпусток складається на кожен календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників суду. Зміна графіка допускається лише за згодою керівництва суду.

 

ІV. Порядок повідомлення про відсутність на робочому місці

 

 1. Судді повідомляють голову суду, а працівники апарату суду – керівника апарату суду та безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

 

 1. У разі недотримання працівниками апарату суду та суддями вимог пункту 1 цього Розділу, складається акт про відсутність на робочому місці.

 

 1. У разі ненадання працівником апарату суду, суддею доказів поважності причини своєї відсутності на роботі, він повинен подати письмові пояснення на ім’я голови суду або керівника апарату суду щодо причин своєї відсутності.

 

 1. Відсутність працівника апарату суду на робочому місці протягом робочого дня, без поважної причини, є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності, передбаченої законами України.

 

5. Заходи дисциплінарного впливу щодо суддів застосовуються згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

 

 1. Перебування працівників апарату суду та суддів в Богунському районному суді м. Житомира у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

 1. У зв’язку з службовою необхідністю судді та працівники апарату суду можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом голови суду. Для виконання невідкладних завдань працівники суду можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом голови суду, керівника апарату суду в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу, відповідно до законодавства.

 

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника суду не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 

 1. У наказі про чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний суддя та працівник апарату суду, їх посада, місце, дата та строк чергування.

 

 1. За роботу в зазначені вище дні (час) суддям та працівникам апарату суду надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників.

 

 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

 

VІ. Порядок доведення до відома суддів та працівників апарату суду нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома суддів, працівників апарату суду, шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

 Підтвердженням може слугувати підпис на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний кваліфікований електронний підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома суддів та працівників апарату суду шляхом розміщення на офіційній веб-сторінці Богунського районного суду м. Житомира.

 

VIІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

 1. Голова суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки  в Богунському районному суді м. Житомира здійснює особа, на яку головою суду покладені відповідні функції в суді. 

 1. Судді та працівники апарату суду повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 2. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються суддями та працівниками апарату суду, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 3. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Богунському районному суді м. Житомира відповідає голова суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІІ. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ)

і майна суддею та працівником апарату суду

 

 1. Суддя, працівник апарату суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою суб’єктом призначення особою, сектором по роботі з персоналом та суддею, працівником апарату суду, який звільняється.

 

Один примірник акта видається судді, працівнику апарату суду, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до  його особової справи.

 

ІХ. Прикінцеві положення

 

 1. Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення суддів, працівників апарату суду до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються головою суду або керівником апарату суду.